ALGEMENE VOORWAARDEN

 

     Organisatie/Werkwijze

Alle trainingen, workshops en cursussen worden door of in samenwerking met Happy Minds Happy Kids uitgevoerd.

 

Uitvoering

Happy Minds Happy Kids start met de uitvoering van de opdracht nadat de betaling volledig of een eerste termijn door opdrachtgever is voldaan.

De trainingsdata worden vermeld op de site of in overleg met opdrachtgever vastgesteld.

 

Prijzen

Standaard zijn in de trainingsprijs de kosten van trainingsmateriaal, honorarium trainer en     

verblijfskosten en voorbereiding inbegrepen.

       

          Facturering en Betaling

Happy Minds Happy Kids factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van de training. Hetzij anders overeen gekomen met opdrachtgever. Happy Minds Happy Kids hanteert een betalingstermijn van 21 dagen.

       

                    Annulering

Happy Minds Happy Kids is bevoegd een training te annuleren indien dit noodzakelijk wordt geacht in overleg met Opdrachtgever.

Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. In geval van annulering is Opdrachtgever aan Happy Minds Happy Kids een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:  

          -          Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs.

          -          Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de                        offerteprijs.

          -          Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de     

                 offerteprijs.

 

     Klachten

In geval van klachten kan Opdrachtgever zich wenden tot de trainer.

         

          Intellectuele eigendom

Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Happy Minds Happy Kids in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Happy Minds Happy Kids.

         

          Aansprakelijkheid

Happy Minds Happy Kids is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.